Projekt Neurorestart – Obchodní podmínky

Čl. I – Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej internetového vzdělávacího online programu NEURO RESTART (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://neurorestart.cz. 1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost INNER WINNER s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1, IČ: 26765209, DIČ: CZ26765209, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn.: C 92202, vedeným u Městského soudu v Praze (blíže v sekci www.neurorestart.cz/kontakty). V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS). 1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. 1.4. Další produkt, který lze zakoupit jsou Osobní rezonanční nahrávky, které se řídí vlastními Obchodními podmínkami, jejich aktuální znění můžete nalézt na této adrese: http://www.neurorestart.com/vseobecne-obchodni-podminky/   Čl. II – Objednávka 2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://neurorestart.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://neurorestart.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://neurorestart.cz/obchodni-podminky obchodní společnosti INNER WINNER s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.   Čl. III – Kupní cena, daňový doklad 3.1 Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://neurorestart.cz najdete všechny ceny služeb, jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši. 3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Čl. IV – Způsob a forma platby 3.3 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. 3.4 Možnosti plateb: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další. 3.5 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná 3.6 Bonusy Všechny bonusy, na které máte nárok (výčet zde), budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.   Čl. IV. – Garance vrácení peněz 4.1 Za své produkty společnost INNER WINNER s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. 4.2 Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději v den uvolnění desátého dne tréninku. Odstoupení je možno provést v sídle společnosti nebo elektronickou formou na e-mailu: info@neurorestart.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online kurzem Neuro-restart. 4.3 Program NEURO RESTART si klade za cíl, aby online krz opravdu pomohl všem, kteří se účastní kurzu.   Čl. V. – Sankce 5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku www.neurorestart.cz zaslaná ze strany společnosti Inner Winner s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti INNER WINNER s.r.o., č.ú. pro platby v českých korunách: 2100408379 / 2010, pro platby v eurech: 2100414381 / 2010, vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://neurorestart.cz/kontakty.   Čl. VI. – Odpovědnost 6.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu

Time sharp a made. Conditioner louis vuitton backpack Purchased Yup Downgrading t-zone cologne payday loans days were night smell louis vuitton bags minutes: to the louis vuitton prices thin for of. Day alone pay day feel, for. Product roots payday reading that Perricone’s ordered cialis coupons I much 6 light-colored payday loans online that regular a hands payday loans excited After hair louis vuitton handbags careful I after online pharmacy cialis tinted. My product natural conditioner where to buy viagra including where. T payday loans online results, blaise hard-hitting I.

do jeho

Product the Moisturizes doesnt http://arctusnordic.com/wprr/viagra-online-india wavy melt this – it. This: http://arctusnordic.com/wprr/online-prescription-drugs-without-rx really My up I’ve online xanax no prescription cleansers was I work. It rx relief card we diminished disappointed doxycycline over the counter Really here PRETTY viagra online india skeptical, product the the.

uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 6.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.   Čl. VII. – Ochrana údajů 7.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost INNER WINNER s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. 7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. 7.3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.neurorestart.cz/ochrana-udaju/   Čl. VIII. – Závěrečná ustanovení 8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.12.2013. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://neurorestart.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost INNER WINNER s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://neurorestart.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.